Czasowniki nieregularne

Istnieje wiele nieregularnych czasowników w języku angielskim. Poniżej znajduje się lista najczęściej spotykanych.
Istnieją również czasowniki regularne.

bezokolicznik czas przeszły imiesłów
be was/were been
beat beat beaten
become became become
begin began begun
bend bent bent
bet bet bet
bite bit bitten
blow blew blown
break broke broken
bend bent bent
bring brought brought
broadcast broadcast broadcast
build built built
burst burst burst
buy bought bought
catch caught caught
choose chose chosen
come came come
cost cost cost
creep crept crept
cut cut cut
deal dealt dealt
dig dug dug
do/does did done
draw drew drawn
drink drank drunk
drive drove driven
eat ate eaten
fall fell fallen
feed fed fed
feel felt felt
fight fought fought
find found found
flee fled fled
fly flew flown
forbid forbade forbidden
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
freeze froze frozen
get got got
give gave given
go went gone
grow grew grown
hang hung hung
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hit hit hit
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
kneel knelt knelt
know knew known
lay laid laid
lead led led
leave left left
lend lent lent

bezokolicznik czas przeszły imiesłów
let let let
lie lay lain
light lit lit
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
pay paid paid
put put put
read read [red]* read [red]*
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
say said said
see saw seen
seek sought sought
sell sold sold
send sent sent
set set set
sew sewed sewn/sewed
shake shook shaken
shine shone shown
shrink shrank shrunk
shut shut shut
sing sang sung
sink sank sunk
sit sat sat
sleep slept slept
slide slid slid
speak spoke spoken
spend spent spent
spit spat spat
split split split
spread spread spread
spring sprang sprung
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuck
sting stung stung
stink stank stunk
strike struck struck
swear swore swore
sweep swept swept
swim swam swum
swing swung swung
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
understand understood understood
wake woke woken
wear wore worn
weep wept wept
win won won
write wrote written

wymowa