Regulamin

Regulamin dotyczący korzystania z serwisu www.sunco.edu.pl w zakresie ogólnego korzystania ze strony sunco.edu.pl oraz zakupu produktów z opłatą jednorazową

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego
www.sunco.edu.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów z opłatą jednorazową.

Sunco Language School – właściciel i administrator Serwisu, firma SUNCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Tytusa Chałubińskiego 9/lok. 2, 02-004 Warszawa, Polska, NIP: 1182144968, Regon: 367198928, KRS: 0000675991., NIP: 1182144968, Regon: 367198928, KRS: 0000675991.

2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w
transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowe Serwisu to https://www.sunco.edu.pl oraz https://www.sunco.edu.pl.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za
pomocą Serwisu.

4. Autor – firma SUNCO sp. z o.o. o numerze NIP 1182144968 zarejestrowana w Polsce.

5. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki
będące podstawowym składnikiem Produktu.

6. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do
Produktu.

7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych
w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz
Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

8. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez
Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

Korzystanie z serwisu www.sunco.edu.pl oraz zakup produktów z opłatą jednorazową

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.

2. Produkt udostępniany jest na konto Użytkownika na okres nieograniczony lub inaczej, jeśli było to określone w ofercie (W kursie Od zera do bohatera jest płatność miesięczna, więc kurs jest udostępniany odpowiednio na każdy kolejny miesiąc opłacony przez Użytkownika). W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.

3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.) należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.

4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich, dolarach amerykańskich, euro lub funtach angielskich i są to ceny brutto.

5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

6. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania.

7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email, zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów.
Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie.

8. Faktury wystawiane są po zakupie Produktu. W tym przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają
ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który
dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie
ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia
Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym
Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w
Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań
w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich
przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach
Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.

4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub
we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego
rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również
dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z
Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku
wykrycia takich sytuacji, Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.) może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

6. Wyniki i postępy demonstrowane na kursach i szkoleniach przygotowanych przez Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.) z siedzibą w Polsce, www.sunco.edu.pl są aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów co do postępów lub innych celi, które mogą być osiągnięte. Sukces kursów i szkoleń w serwisie, referencje i inne przykłady to wyjątkowe rezultaty, które nie zawsze są typowe dla przeciętnej osoby i nie są gwarancją, że ty i inni osiągną te same wyniki. Indywidualne wyniki zawsze będą się różnić, a twoje zależą od indywidualnych zdolności, etyki pracy, umiejętności i doświadczenia w nauce języków obcych, poziomu motywacji, staranności w stosowaniu kursów, normalnych i nieprzewidzianych czynnościach związanych z życiem oraz innych czynników.

7. Kursy w serwisie nie ponoszą odpowiedzialności za twoje działania. Jesteś odpowiedzialny za własne ruchy i decyzje, a ocena i wykorzystanie naszych produktów i usług powinny być oparte na własnej należytej staranności. Zgadzasz się, że Kursy w serwisie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyniki korzystania z naszych produktów i usług.

8. Kursy w serwisie nie stanowią również żadnej formy terapii czy leczenia. Nie zastępują ani terapii ani leczenia.

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i
reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@sunco.edu.pl.

2. Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.) rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.) poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.) z reklamacją.

4. Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.) blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.

5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.) udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.) zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych.

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.), Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

6a. Powyższe postanowienia 1-5 nie dotyczą konsumentów. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie e-mailowej na adres: biuro@sunco.edu.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.) mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.) poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

Jeśli z jakiegoś powodu kurs nie spełnia Twoich oczekiwań, albo jeżeli uznasz, że kurs nie jest wartościowy dla Ciebie, masz dwie opcje zwrotu kosztów:

1. Możesz skorzystać z Gwarancji Jakości, wynosi ona 14 dni od momentu zakupu/dokonania transakcji za kurs. Wystarczy, że w okresie Gwarancji Jakości odpowiadającemu zakupionemu przez Ciebie kursowi napiszesz do nas wiadomość mailową na biuro@sunco.edu.pl i dasz nam znać, że rezygnujesz z kursu – otrzymasz zwrot wpłaconych pieniędzy. Po tym okresie  skorzystanie z Gwarancji Jakości nie będzie możliwe. Każdy uczestnik może tylko jeden raz skorzystać z oferty 14-dniowej Gwarancji Jakości.

2. Wniosek o zwrot kosztów w ramach gwarancji jakości może zostać wysłany pod warunkiem wykonania lub pobrania maksymalnie 30% kursu, przy większej ilości wykonanego kursu, wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

Jeżeli przed złożeniem wniosku o zwrot kosztu zakupu pobrano całą treść kursu, wniosek może zostać odrzucony. Uczestnicy, którzy kupowali i uzyskiwali zwrot kosztów zakupu wielu kursów w dłuższym okresie, mogą zostać zawieszeni za nadużywanie polityki refundacyjnej.

Większość zwrotów odbywa się za pomocą metody płatności wykorzystanej przy zakupie kursu lub ustalonej indywidualnie z Uczestnikiem Kursu.

Zwrot środków pieniężnych podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w przypadku gdy kurs nie został wykonany lub pobrany w więcej niż 30 %.

Przepisy prawne:

Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć drogą elektroniczną lub w innej pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który dokonał zakupu Produktu online, lub innych treści cyfrowych w serwisie zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

W naszym serwisie MASZ PRAWO do 14-dniowego zwrotu.

Regulamin Kursu Online Języka Angielskiego ‘Od Zera do Bohatera’ z płatnością miesięczną

Kurs online języka angielskiego ‘Od Zera do Bohatera’ to subskrypcyjny kurs online, w ramach którego Użytkownicy mają dostęp do nagrań lekcji oraz dodatkowych materiałów publikowanych w ramach kursu online ‘Angielski od zera do Bohatera’ („Treści oferowane w subskrypcyjnym kursie online ‘Angielski od zera do Bohatera’”) przesyłanych za pośrednictwem Internetu i wyświetlanych na komputerach oraz innych urządzeniach połączonych z Internetem („Urządzenia z obsługą platformy kursu online ‘Angielski od zera do Bohatera’”).

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z naszego kursu online. Terminy „kursie online ‘Od Zera do Bohatera’”, „nasz kurs online” lub „nasz serwis” lub „serwis” użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają spersonalizowany serwis/kurs online prowadzony przez Sunco sp. z o.o., pozwalający na wyszukiwanie i oglądanie Treści oferowanych w subskrypcyjnym kursie online ‘Od Zera do Bohatera’ oraz obejmujący wszystkie usługi i funkcje, rekomendacje i recenzje, witrynę internetową, interfejsy użytkownika, a także wszystkie związane z nimi treści i oprogramowanie.

1.1. Członkostwo w subskrypcyjnym kursie online ‘Od Zera do Bohatera’ jest automatycznie przedłużane aż do rezygnacji. W celu korzystania z subskrypcyjnego kursu online ‘Od Zera do Bohatera’ użytkownik musi dysponować dostępem do internetu oraz urządzeniem z możliwością obsługi platformy subskrypcyjnego kursu online ‘Od Zera do Bohatera’  i przekazać nam informacje dotyczące co najmniej jednej Metody Płatności. „Metoda Płatności” oznacza aktualną, poprawną i akceptowaną metodę płatności, którą można później każdorazowo zmienić. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z członkostwa przed datą rozliczenia, upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej za następny okres rozliczeniowy przy użyciu wybranej przez siebie Metody Płatności (zob. „Rezygnacja” poniżej).

 

1.2. Proponowane plany subskrypcyjne, w tym specjalne plany promocyjne mogą się różnić cenowo. Aktualna cena obowiązująca Użytkownika serwisu jest ceną, z którą rozpoczynał swoje członkostwo i w której dokonał pierwszej wpłaty na rzecz serwisu. W odniesieniu do niektórych planów subskrypcyjnych mogą obowiązywać odmienne warunki i ograniczenia; informacje w tym przedmiocie zostaną przekazane w chwili rejestracji lub w innych udostępnianych użytkownikowi wiadomościach.

2.1. Okres rozliczeniowy. Opłata członkowska za korzystanie z subskrypcyjnego kursu online ‘Od Zera do Bohatera’  jest pobierana przy użyciu wybranej Metody Płatności w dacie rozliczenia podanej na stronie „Moje Konto –> Mój Profil –> Metody Płatności”. Czas trwania okresu rozliczeniowego to 1 (jeden) miesiąc. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej Metody Płatności lub jeżeli płatne członkostwo rozpoczęło się w dniu wypadającym poza danym miesiącem. Informacje o terminie następnej płatności można znaleźć na naszej witrynie internetowej www.sunco.edu.pl , klikając łącze „Subscriptions” w zakładce „Moje konto –> Mój Profil”.

 

2.2. Metody płatności. W celu korzystania z subskrypcyjnego kursu online ‘Od Zera do Bohatera’  wymagane jest przekazanie nam informacji dotyczących co najmniej jednej Metody Płatności. W przypadku gdy nie możemy skorzystać z podstawowej Metody Płatności w celu pobrania należnej opłaty członkowskiej lub gdy płatność z wykorzystaniem takiej metody jest odrzucana, użytkownik upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu dowolnej Metody Płatności powiązanej z jego kontem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn i jeżeli użytkownik nie zrezygnuje z członkostwa, będziemy mieć prawo do zawieszenia dostępu do serwisu do momentu pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu poprawnej Metody Płatności.

2.3. Aktualizacja Metod Płatności. Metody Płatności można zaktualizować, przechodząc na stronę www.sunco.edu.pl w zakładce „Moje konto –> Mój Profil –> Metody Płatności”. Możemy też aktualizować Metody Płatności użytkownika przy użyciu informacji przekazanych przez dostawców usług płatniczych. Po dokonaniu aktualizacji użytkownik upoważnia nas do dalszego pobierania opłat członkowskich w odpowiedniej wysokości przy użyciu wybranych Metod Płatności.

 

2.4. Rezygnacja. Użytkownik może zrezygnować z członkostwa w subskrypcyjnym kursie online ‘Od Zera do Bohatera’ w dowolnym momencie, przy czym dostęp do subskrypcyjnego kursu online ‘Od Zera do Bohatera’ będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego. Płatności są bezzwrotne: nie zwracamy środków ani nie przyznajemy kredytów z tytułu niewykorzystania w całości miesięcznego członkostwa ani nieobejrzanych treści oferowanych w subskrypcyjnym kursie online ‘Od Zera do Bohatera’. W celu zgłoszenia rezygnacji należy wejść na stronę www.sunco.edu.pl, zalogować się i w zakładce  „Moje konto –> Mój Profil –> Subscriptions” i kliknąć przycisk “CANCEL” lub “REZYGNUJ/ANULUJ”, jeżeli Twoja strona jest przetłumaczona na polski. Rezygnacja z członkostwa powoduje automatyczne zawieszenie konta na koniec danego okresu rozliczeniowego. Aby sprawdzić datę zawieszenia konta, należy kliknąć łącze „Subscriptions” na stronie www.sunco.edu.pl w zakładce „Moje konto –> Mój Profil”. Użytkownik może także napisać maila na adres biuro@sunco.edu.pl i poprosić o wyłączenie płatności subskrypcyjnych na jego koncie. Po potwierdzeniu otrzymania wiadomości, kolejna opłata nie zostanie pobrana.

2.5. Zmiany cen i planów subskrypcyjnych. Możemy okresowo wprowadzać zmiany planów subskrypcyjnych oraz opłat za usługi, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych obowiązywać będą nie wcześniej aniżeli 30 dni po wysłaniu do użytkownika zawiadomienia o tej zmianie.

2.6 Gwarancja Jakości. Zgodnie z udzielaną przez SUNCO  sp. o.o. osoba, która wykupiła dostęp do subskrypcyjnego kursu online języka angielskiego „Od zera do bohatera” ma prawo w ciągu 14 dni od zakupu zgłosić rezygnację z uczestnictwa i poprosić o zwrot wpłaconych pieniędzy. Rezygnacji można dokonać wysyłać wiadomość mailową na adres: biuro@sunco.edu.pl . Po tym okresie 14-dniowym skorzystanie z Gwarancji Jakości. Każdy uczestnik może tylko jeden raz skorzystać z oferty 14-dniowej Gwarancji Jakości.

2.7 W naszym serwisie sunco.edu.pl obowiązuje 14-dniowa zasada zwrotu kosztów, która ma chronić uczestników kursu, musimy jednak chronić także naszą pracę, dlatego po tym terminie nie rozpatrujemy wniosków o zwrot.

Wniosek o zwrot kosztów może zostać wysłany pod warunkiem wykonania lub pobrania maksymalnie 30% kursu, przy większej ilości wykonanego kursu, wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

Jeżeli przed złożeniem wniosku o zwrot kosztu zakupu pobrano całą treść kursu, wniosek może zostać odrzucony. Uczestnicy, którzy kupowali i uzyskiwali zwrot kosztów zakupu wielu kursów w dłuższym okresie, mogą zostać zawieszeni za nadużywanie polityki refundacyjnej.

Większość zwrotów odbywa się za pomocą metody płatności wykorzystanej przy zakupie kursu lub ustalonej indywidualnie z Uczestnikiem Kursu.

Zwrot środków pieniężnych podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w przypadku gdy kurs nie został wykonany lub pobrany w więcej niż 30 %.

Przepisy prawne:

Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć drogą elektroniczną lub w innej pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który dokonał zakupu Produktu online, lub innych treści cyfrowych w serwisie zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W naszym serwisie MASZ PRAWO  do zwrotu kosztów w ciągu 14 dni od zakupu kursu.

3.1. Z serwisu subskrypcyjnego kursu online ‘Od Zera do Bohatera’  może korzystać wyłącznie użytkownik, który ukończył 13 lat. Osoby poniżej 13 roku życia mogą korzystać z serwisu pod nadzorem opiekuna prawnego.

 

3.2. Subskrypcyjny kurs online ‘Od Zera do Bohatera’ oraz wszelkie treści oglądane przy jego użyciu są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego i nie mogą być udostępniane żadnym osobom, które nie opłaciły członkostwa w kursie poza domownikami osoby, która wykupiła dostęp do kursu. Uczestnik nie ma prawa udzielać subczłonkostwa innym osobom. W okresie członkostwa firma Sunco sp. z o.o. udziela użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa dostępu do serwisu w subskrypcyjnym kursie online ‘Od Zera do Bohatera’ i do oglądania Treści oferowanych w serwisie. Z wyjątkiem określonych powyżej praw użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw, tytułów własności ani udziałów. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać serwisu w celu publicznego rozpowszechniania. Uczestnik kursu nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Treści (w całości lub we fragmentach).

 

3.3. Serwis subskrypcyjny kursu online ‘Od Zera do Bohatera’ jest nieustannie udoskonalany, co obejmuje także poszerzanie biblioteki Treści i materiałów. Ponadto przez cały czas testujemy różne aspekty naszego serwisu, np. naszą witrynę internetową, interfejsy użytkownika, usługi promocyjne oraz dostępność Treści oferowanych w serwisie.

 

3.4. Pewne Treści oferowane w serwisie w subskrypcyjnym kursu online ‘Od Zera do Bohatera’ można pobierać i są one zaznaczone jako materiały do pobrania, z których można korzystać bez logowania się na platformę serwisu subskrypcyjnego kursu online ‘Od Zera do Bohatera’ po uprzednim ich pobraniu na własne urządzenie. Dotyczy to materiałów do pobrania publikowanych zazwyczaj w formie plików PDF lub prezentacji PPT („Materiały do pobrania”).

3.5. Użytkownik zobowiązuje się nie przechowywać, nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować, nie oferować do sprzedaży ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w subskrypcyjnym kursie online ‘Od Zera do Bohatera’ lub uzyskanych za jego pośrednictwem (o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie), ani nie tworzyć utworów zależnych na bazie takich treści. Użytkownik zobowiązuje się również: nie obchodzić, nie usuwać, nie modyfikować, nie dezaktywować, nie osłabiać ani nie blokować żadnych zabezpieczeń treści w subskrypcyjnym kursie online ‘Od Zera do Bohatera’ , nie używać programów typu „robot”, „spider” czy „scraper” ani innych automatycznych środków uzyskania dostępu do serwisu; nie dekompilować, nie stosować inżynierii wstecznej lub demontażu oprogramowania bądź innych produktów albo procesów dostępnych za pośrednictwem serwisu subskrypcyjnego kursu online ‘Od Zera do Bohatera’; nie wprowadzać żadnych kodów lub produktów, nie modyfikować w żaden sposób treści w serwisie; ani nie wykorzystywać żadnych metod wyodrębniania, eksploracji czy gromadzenia danych. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie pobierać, nie zamieszczać, nie wysyłać pocztą elektroniczną, nie przekazywać ani nie wysyłać w inny sposób żadnych materiałów, które mogłyby zakłócić, zablokować czy ograniczyć usługi oprogramowania lub sprzętu komputerowego czy też sprzętu telekomunikacyjnego powiązanego z serwisem subskrypcyjnego kursu online ‘Od Zera do Bohatera’, takich jak wirusy lub inne kody, pliki bądź programy komputerowe. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z prawem lub nieuczciwego korzystania z serwisu zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępu takiego użytkownika do naszego serwisu.

 

3.6. Jakość obrazu treści oferowanych w serwisie w subskrypcyjnym kursu online ‘Od Zera do Bohatera’  może różnić się w zależności od urządzenia. Może również zależeć od wielu innych czynników, jak np. lokalizacja użytkownika, dostępna przepustowość i/lub prędkość łącza internetowego.

Postanowienia końcowe.

1. Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.) zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem i będzie prowadziło do usunięcia Konta Użytkownika.

3. Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

1. Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.) nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek
okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie
dotyczy konsumentów.

2. Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.) nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

3. Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.) – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.) i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

4. Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.) zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy
bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Sunco Language School (SUNCO sp. z o.o.).

4.1 Użytkownik, który założył konto na stronie www.sunco.edu.pl  i od którego pobiera się opłatę członkowską w subskrypcyjnym kursie online ‘Od Zera do Bohatera’ przy użyciu wskazanej Metody Płatności („Właściciel Konta”), ma dostęp do takiego konta i sprawuje nad nim kontrolę, jest odpowiedzialny za wszelką aktywność na tym koncie, a także ma dostęp do Urządzeń z obsługą serwisu subskrypcyjnego kursu online ‘Od Zera do Bohatera’, które są używane do uzyskiwania dostępu do naszego serwisu, i sprawuje nad nimi kontrolę. Aby zapewnić sobie kontrolę nad kontem oraz zapobiec przejęciu konta (np. historii oglądania) przez nieuprawnione osoby, Właściciel Konta powinien sprawować kontrolę nad Urządzeniami z obsługą platformy subskrypcyjnego kursu online ‘Od Zera do Bohatera’, które są używane do uzyskiwania dostępu do naszego serwisu, oraz nie ujawniać nikomu hasła ani szczegółów dotyczących wybranej Metody Płatności. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację i poprawność przekazanych nam informacji dotyczących jego konta. Sunco sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do likwidacji lub zawieszenia konta użytkownika, gdy wymagają tego względy ochrony użytkownika, firmy Sunco sp. z o.o. lub jej partnerów przed skutkami kradzieży tożsamości lub innych nieuczciwych działań.

5.1. Właściwe prawo. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.

 

5.2. Firma SUNCO sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podobieństwo własnych treści lub programów zamieszczonych na dowolnych nośnikach, do materiałów lub koncepcji przesłanych do subskrypcyjnego kursu online ‘Od Zera do Bohatera’.

 

5.3. Obsługa klienta. W celu uzyskania dalszych informacji na temat naszego serwisu i jego funkcji lub pomocy w sprawach dotyczących konta użytkownika zachęcamy do korzystania z zakładki „KONTAKT” na stronie internetowej sunco.edu.pl .

 

5.4. Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.

 

5.5. Zmiany Regulaminu. Sunco sp. z o.o. może wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia takich zmian powiadomimy o nich użytkownika co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie.

 

5.6. Korespondencja elektroniczna. Informacje na temat konta użytkownika (np. upoważnienia do dokonywania płatności, faktury, zmiany hasła lub zmiany Metody Płatności, wiadomości potwierdzające, zawiadomienia) będziemy wysyłać wyłącznie w formie elektronicznej, np. pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie rejestracji.

Pobierz Zbiór 180 Przydatnych Zwrotów w języku angielskim

Najlepiej oceniane produkty

Pobierz Niezbędnik Podróżnika gratis!

KONTAKT

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami.
  • +48 695 301 178
  • biuro@sunco.edu.pl
Pobierz bezpłatny Niezbędnik Podróżnika

Pobierz bezpłatny Zbiór 180 Przydatnych Zwrotów w języku angielskim

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami.
  • 695 301 178
  • biuro@sunco.edu.pl
Najnowsze opinie

Poziom zaangażowania

Poziom nauki języka