Lekcja 8.3 – Zaimki wskazujące to/tamto/te/tamte – ‘this/that/these/those’ Quiz

Please sign up for the course before taking this quiz.
Back to: Lekcja 8.3 – Zaimki wskazujące to/tamto/te/tamte – ‘this/that/these/those’