W banku

Ta strona zawiera pożyteczne słownictwo, typowe zdania i przykładowe rozmowy w banku.Przydatne Słownictwo

Angielski

Polski

A change of address

Zmiana adresu

Account

Rachunek/konto

Additional charges /Additional fees

Dodatkowe opłaty

ATM / Automated Teller Machine /Bank machine / Cash machine / Cashpoint machine

Bankomat

Balance

Saldo (stan konta)

Bank card

Karta bankowa

Bounce

Odmowa (wykonania transakcji przez bank)

Business account

Konto biznesowe

Buy currency

Kupować walutę

Cashier

Kasjer

Cheque

Czek

Checking account / Current account

Rachunek bieżący

Cheque book

Książka czekowa

Close an account

Zamknąć konto

Coins

Monety

Commercial banking

Bankowość komercyjna

Credit card

Karta kredytowa

Currency

Waluta

Debit card

Karta debetowa

Denominaton

Wartość nominalna (waluty)

Deposit

Wpłata/ depozyt w banku

Driving license / Driver’s license

Prawo jazdy

Exchange

Wymiana walut

Exchange rate

Kurs wymiany walut

Foreign currency

Waluta obca

Financial manager

Manager finansowy

Funds

Fundusze, środki

Identification / ID

Dowód osobisty

Interest

Odsetki

Interest rates

Stopa procentowa

Internet banking

Bankowość internetowa

Insufficient funds

Niewystarczające środki na koncie

Investment

Inwestycja

Investment banking

Bankowość inwestycyjna

Joint account

Wspólne konto

Loan

Pożyczka

Merchant services

Usługi handlowe

Money

Pieniądze

Mortgage

Hipoteka, kredyt hipoteczny

Notes

Banknoty

Open an account

Otworzyć rachunek w banku

Overdraw

Przekroczyć stan konta, zrobić debet

Overdraft protection

Ochrona/zabezpieczenie przed przekroczeniem stanu konta/debetem

Passport

Paszport

Pay

Płacić

Payment

Opłata

Password

Hasło

Personal account

Rachunek osobisty

Personal banking

Bankowość osobista

PIN number

Numer PIN

Transaction

Transakcja

Transfer / wire

Przelew

Regulations

Przepisy

Savings account

Rachunek oszczędnościowy

Service chargé / Service fee

Opłata za usługę

Sell currency

Sprzedawać walutę

Standing order

Zlecenie stałe

Statement

Zestawienie, wyciąg bankowy


Umówienie się na spotkanie

Angielski

Polski

Hello, I’d like to make an appointment.

Dzień dobry, chciałbym umówić się na spotkanie.

I’d like to meet in order to set up an account.

Chciałbym spotkać w celu otwarcia konta.

Do you already have an account with us?

Czy już ma Pani/Pan konto w naszym banku?

What kind of account would you like to open? Business or Personal?

Jaki rodzaj konta chciałaby Pani/chciałby Pan otworzyć? Biznesowe czy osobiste?

Can you tell me which branch is nearest to you?

Czy może mi Pani/Pan powiedzieć, który oddział jest najbliżej Pani/Pana?

Which branch would you like to meet at?

W którym oddziale chciałaby Pani/chciałby Pan się spotkać?

I think the Tottenham Court Road branch is closest to me.

Myślę, że mam najbliżej do oddziału Tottenham Court Road.

What day/time would be best for you?

Jaki dzień i jaka godzina są najlepsze dla Ciebie?

When can you come in to see us?

Kiedy może Pani/Pan przyjść do nas na spotkanie?

Do you have any available appointments on Friday?

Czy macie jakieś wolne terminy na piątek?


Powitanie

Angielski

Polski

Hello! How can I help you today?

Dzień dobry! Jak mogę Pani/Panu dzisiaj pomóc?

What can I do for you today?

W czym mogę pomóc?

Do you have an appointment?

Czy jest Pani umówiona/Pan umówiony na spotkanie?

I’m sorry, you have to make an appointment.

Przykro mi, ale musi się Pani/Pan umówić na spotkanie.

I have an appointment with Mrs. Walker.

Jestem umówiona/umówiony na spotkanie z Panią Walker.

He’s with someone at the moment. Do you mind waiting?

Jest w trakcie spotkania, czy może Pani/Pan poczekać?

Please have a seat. She’ll be right with you.

Proszę usiąść. Za chwilkę się Panem/Panią zajmie.


Zamawianie usług

Angielski

Polski

I’d like to open a personal account.

Chciałabym/chciałbym otworzyć konto osobiste.

I need to open a business account.

Muszę otworzyć konto biznesowe.

I’m looking for a small business loan.

Szukam pożyczki dla małych przedsiębiorstw.

I’d like to report a stolen credit card.

Chciałbym zawiadomić o skradzionej karcie.

I would like to sign up for internet banking.

Chciałbym zarejestrować się do bankowości internetowej.


Wykonywanie transakcji

Angielski

Polski

I’d like to make a withdrawal.

Chciałbym wypłacić pieniądze z konta.

Unfortunately, there are insufficient funds in your account to make this transaction.

Niestety, nie ma Pani/Pan wystarczających środków na koncie do wykonania tej transakcji.

I’d like to deposit £ 500.

Chciałbym zdeponować 500 funtów.

How would you like the money?

W jakich nominałach chciałaby Pani/chciałby Pan wypłacić pieniądze?

In twenties please. (twenty pound notes)

Poproszę w dwudziestkach. (banknotach dwudziestofuntowych)

Could I get some smaller notes, please?

Czy mogę prosić o mniejsze nominały banknotów?

I’d like to pay this in.

Chciałabym/chciałbym to wpłacić na konto.

I’d like to cash this cheque.

Chciałabym/chciałbym zrealizować ten czek.

I’d like to pay this cheque.

Chciałabym/chciałbym zrealizować ten czek.

I’m afraid the check has bounced.

Niestety, mamy odmowę realizacji tego czeku.

How long will it take for the cheque to clear?

Ile to zajmie, żeby rozliczyć czek?

How much time does it usually take for the cheque to clear?

Jak dużo czasu zazwyczaj zajmuje rozliczenie czeku?

Can I see some ID?

Czy mogę zobaczyć Pani/Pana dokument indentyfikacyjny?

Have you got any identification?

Czy ma Pani/Pan jakiś dokument identyfikacyjny?

Sure, I’ve got my ID card / driving license / passport.

Oczywiście, mam swój dowód osobisty / prawo jazdy / paszport.

Your account is overdrawn.

Na Pani/Pańskim koncie jest przekroczony stan konta.

How much do I have to pay in overdraft fees?

Jaka jest opłata za przekroczenie stanu konta?

I’d like to transfer some money into my savings account.

Chciałabym/chciałbym przelać trochę pieniędzy na moje konto oszczędnościowe.

Could you transfer $450 from my current account to my savings account?

Czy może Pani/Pan przelać 450 dolarów z mojego bieżącego rachunku na rachunek oszczędnościowy?


Przy bankomacie

Angielski

Polski

Please enter your PIN number.

Proszę wprowadzić numer PIN.

You have entered an incorrect PIN number.

Wprowadziłeś nieprawidłowy numer PIN.

Your card will be retained.

Twoja karta zostanie zatrzymana.

Please contact your bank.

Proszę skontaktować się ze swoim bankiem.

Would you like a receipt?

Czy wydrukować potwierdzenie transakcji?

This machine is temporarily out of order. We apologize for any inconvenience.

Bankomat chwilowo nie działa. Przepraszamy za niedogodności.

We are sorry but there was a problem with your transaction. Please contact your closest branch for further details.

Przepraszamy, ale wystąpił problem z twoją transakcją. Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem aby uzyskać dalsze informacje.

Przykładowe dialogi

Przykładowy dialog 1

A: I’d like to meet in order to set up an account.

B: Can I get your first and last name, please?

A: Jack Winterton.

B: Do you already have an account with us?

A: No.

B: What kind of account would you like to open?

A: A current personal account.

B: Which branch would you like to meet at?

A: The Oxford branch would be closest to where I live.

B: What day/time would be best for you?

A: Thursday at 2pm would be good for me.

B: We don’t have anything for Thursday at 2pm. There is an appointment available at 3pm, would that be ok?

A: I think I could be there by then.

B: Great, you’re all booked for Thursday at 3pm.


Przykładowy dialog 3

A: Hello, how can I help you today?

B: Hi there, I’d like to make a withdrawal from my current account.

A: Can I see some ID please?

B: Sure, here you go.

A: I see you have an account with one of our other branches.

B: Yes, that’s correct.

A: How much would you like to withdraw today?

B: € 500.

A: There you are sir, is there anything else I can do for you today?

B: No, that’ll be all. Thanks.

A: You’re welcome. Enjoy your day!

B: Thanks, you too.

Przykładowy dialog 2

A: Hello! How can I help you today?

B: I have an appointment with Mark Robinson.

A: Please have a seat. He’ll be right with you.

B: Thank you.

(five minutes later)

C: Hi there, my name’s Mark Robinson. Pleased to meet you.

B: Hi Mark, I would like to open a savings account.

C: Sure thing, right this way please.